NORMATIVA

Amb l’objectiu de garantir un perfecte funcionament de les instal·lacions esportives i mantenir un adequat nivell de servei, la Direcció del centre posa a la vostra disposició la Normativa Interna d’ús:

1.     NORMES GENERALS

    L’horari de la instal·lació és de dilluns a divendres de 7:00 a 23:00h, dissabtes de 8:00 a 21:00h, i diumenges i festius de 9:00 a 14:00h.

    No està permès fumar en cap espai de la instal·lació, fins i tot el vending i la zona de solàrium.

    Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte, llevat dels gossos guia de les persones invidents.

    El carnet d’abonat és personal i intransferible. El seu préstec a una altra persona suposarà la baixa del titular.

    Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta per poder utilitzar les instal·lacions, excepte quan aquests participin en alguna activitat específica per a aquestes franges d’edat.

    És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats.

    Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material per causa d’un mal ús, comportarà la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de ser abonat.

    En el servei d’atenció a l’abonat hi ha a disposició dels usuaris uns fulls per a suggeriments i/o reclamacions.

    Per motius de legislació, potser alguns espais de la instal·lació tancarà 10 dies durant el mes d’agost degut de la parada tècnica.

    Aquesta normativa podrà ser ampliada o modificada a criteri de la Direcció del Centre i el no compliment d’aquesta podrà suposar la suspensió permanent del dret d’entrada al centre.

    Duet Sports Badalona es reserva el dret d’admissió.

2.     TRÀMITS ADMINISTRATIUS

    En el moment de la inscripció, caldrà facilitar el DNI i les dades bancàries del Banc o Caixa per a poder domiciliar els rebuts.

    L’import de la quota d’inscripció i el primer pagament, han d’abonar-se a recepció per poder tramitar l’alta. Els següents pagaments es domiciliaran a l’entitat bancària facilitada per l’abonat.

    L’import de la quota pot variar en funció dels possibles canvis en la modalitat d'accés o de si es tracta d'una quota amb una limitació en l'edat.

    Els abonats menors de 5 anys gaudiran del 100% de descompte del preu de l’abonament i passaran a abonar l’import de la quota infantil a partir dels 5 anys.

    L’abonat podrà canviar de modalitat d’abonament i/o notificar el canvi de les seves dades personals o bancàries sempre que ho comuniqui per escrit abans del dia 20 del mes en curs. Les rebudes posteriorment seran tramitades durant el mes següent.

    Els abonats que hagin causat baixa en un període inferior a 6 mesos i vulguin tornar a apuntar-se, hauran de seguir el procés ordinari d’inscripció mitjançant el pagament d’aquesta. No podran acollir-se a cap promoció, si existís.

    En cas que hagi una devolució del rebut per algun motiu aliè a l’organització, les despeses administratives seran a càrrec de l’abonat (3 €).

    Quan un abonat desitgi causar baixa definitiva del centre, haurà de fer-ho també per escrit a la recepció de la instal·lació abans del dia 20 del mes en curs. En aquest cas, per a recuperar la condició d’abonat haurà de tornar a abonar la quota d’inscripció.

    Les baixes temporals tindran una vigència mínima de 3 mesos i màxima de 6 mesos, a partir de la qual l’abonat haurà de decidir si causa baixa definitiva o contínua en actiu.

    Els preus de cada modalitat d’accés seran revisats i actualitzats periòdicament.

Duet Sports Màgic Badalona es reserva el dret d'aplicar promocions o descomptes de matricula a les persones que porten menys de 6 mesos donats de baixa de la instal·lació.

 

3.     REVISIONS MÈDIQUES

    Les revisions mèdiques són altament recomanables per a poder dur a terme una pràctica esportiva saludable i la millora de la salut.

    Es recomana a tots els homes majors de 35 anys i a les dones majors de 40, sotmetre’s a una prova d’esforç que avaluï l’estat físic davant de la pràctica d’exercici físic.

4.     VESTUARIS

    Respecteu l’espai dels altres abonats.

    Tots els abonats han d’utilitzar les taquilles d’ús puntual dotades de cadenta i tancar sempre la porta.

    Les taquilles hauran de buidar-se una vegada finalitzada l’activitat. Al final de la jornada es procedirà a la seva obertura i els objectes dipositats en el seu interior es gestionaran com objectes perduts. No es retornarà la moneda, en concepte de despesa de gestió.

    Si teniu problemes amb el pany, aviseu-ho al personal de la instal·lació.

    En cas de pèrdua i/o trencament de la clau s’haurà d’abonar l’import de la mateixa (3 €).

    Eviteu portar objectes de valor a les instal·lacions. No està permès dipositar objectes de valor en les taquilles (joies, càmeres fotogràfiques, mòbils, etc). L’organització no serà responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets. Duet, així mateix, no serà responsable dels danys que es produeixin respecte dels objectes o bens dipositats pels usuaris en les taquilles.

    Els objectes perduts que s’hagin pogut trobar es guardaran a la recepció del centre durant una setmana.

    Els menors de 6 anys podran entrar al vestuari corresponent amb el pare o mare. A partir d’aquesta edat hauran de canviar-se sols en els vestuaris corresponents o bé utilitzar els vestuaris col·lectius. Els nens acompanyats de mares i les nenes acompanyades de pares hauran  d’utilitzar els vestuaris infantils.

    Està prohibit menjar dins dels vestuaris i cal utilitzar sabatilles de bany per desplaçar-se pels vestuaris.

    Hem de dutxar-nos el temps estrictament necessari per a no malgastar aigua i assecar-nos a la zona de dutxes.

    Per qüestions higièniques no es permet depilar-se, tenyir-se o afaitar-se a la zona de vestuaris.

5.     SALA DE FITNESS

    No està permesa l’entrada ni la utilització del material de fitness als menors de 14 anys.

    Entre els 14 i 16 anys es pot fer ús de la sala de fitness però estará condicionat a les indicacions del tècnic de sala.

    No es pot accedir a la sala de fitness amb bosses d’esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació consideri potencialment perillós.

    No està permès entrar amb el tors nu, vestit de carrer o amb calçat inadequat.

    Per qüestions d’higiene és obligatori l’ús de la tovallola entre el cos i la màquina utilitzada.

    Un cop acabat l’entrenament hem d’assecar la suor que hagi pogut quedar al material esportiu, sobretot el cardiovascular.

    En hores de màxima afluència a la sala, el temps límit d’ús de les màquines cardiovasculars no podrà excedir els 20 minuts.

    El material utilitzat s’haurà de retornar al seu lloc una vegada finalitzat el seu ús.

    Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir la màquina si un altre abonat està esperant.

    Els abonats amb programes individuals han de guardar la seva fitxa a l’arxivador una vegada l’hagin utilitzat.

    La feina dels tècnics esportius és vigilar la teva salut: escolta les seves indicacions, tingues en compte els seus consells i consulta-li qualsevol dubte que et sorgeixi.

6.     ESTUDIS D’ACTIVITATS DIRIGIDES

    És necessari l’ús de la tovallola per a posar-la sobre les màrfegues i assecar la suor que puguem deixar.

    No està permesa l’entrada ni la realització d’activitats dirigides als menors de 14 anys, excepte les programades per a aquesta franja d’edat.

    Determinades activitats tenen limitació d’aforament, informeu-vos a la recepció sobre el sistema de reserva.

    No està permès entrar vestit de carrer, amb el tors nu, amb calçat inadequat.

    Les activitats dirigides de sala, es realitzen durant tot l’any llevat dels diumenges i els dies festius.

    Durant les èpoques de menys afluència l’oferta d’ Activitats Dirigides s’adequarà proporcionalment. Aquest fet ja es contempla en el càlcul de la quota mensual.

    Hem de ser puntuals; No es podrà accedir a la classe un cop la sessió hagi començat.

    En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, hem d’avisar immediatament al tècnic esportiu.

    La feina dels tècnics esportius és vigilar la teva salut: escolta les seves indicacions, tingues en compte els seus consells i consulta-li qualsevol dubte que et sorgeixi.

7.     ESTUDIS DE CICLISME INDOOR (CYCLING)

    No està permesa l’entrada ni la realització de les activitats als menors de 16 anys, llevat de les activitats específiques per aquest grup d’edat.

    No està permès menjar, fumar, entrar amb envasos de vidre ni bosses d’esport..

    És necessari col·locar les bicicletes en el lloc indicat, al principi i final de l’activitat.

    És obligatori utilitzar calçat esportiu. Si no és calçat específic, cordeu-vos els cordons per a evitar lesions.

    És necessari l’ús de la tovallola per a assecar-vos la suor i netejar les bicicletes.

    Per a evitar lesions, no entreu a la sala una vegada finalitzat l’escalfament (+ /- 10 minuts de l'inici).

    Si et sents fatigat o tens sensació de mareig, no dubtis a reduir la intensitat de l’exercici o parar-te progressivament.

    Hidrata’t (beu aigua): abans, durant i després de l’activitat.

    La feina dels tècnics esportius és vigilar la teva salut: escolta les seves indicacions, tingues en compte els seus consells i consulta-li qualsevol dubte que et sorgeixi.

8.     PISCINES COBERTES

    Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult major de 18 anys que se’n faci responsable. Aquest responsable haurà d’estar amb ell durant tota l’estada del menor a la piscina.

    Hem de dutxar-nos abans d’entrar a la piscina.

    En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, hem d’avisar als monitors o socorristes i anar sempre acompanyats.

    És obligatori l’ús de vestit de bany d’una sola peça per als homes i vestit de bany sencer d’una sola peça o bé de dues per a les dones, casquet i sabatilles de bany.

    Al recinte de piscina, tant dins com fora de l’aigua, no es permet cap tipus d’activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.

    Cal respectar els espais i/o carrers de natació que, segons el nivell i la programació, es delimitin per a cursets i altres activitats.

    En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, aviseu immediatament al socorrista o monitor.

9.     NORMES PER AL SOLÀRIUM

    Queda expressament prohibit l’ús d’equips musicals que propaguin el so a l’ambient.

    No es permet menjar, beure o fumar en cap punt del solàrium.

    Cal utilitzar la tovallola per a estirar-se a les hamaques i no es permet reservar-les.

    Es recomana utilitzar protecció solar en funció del vostre tipus de pell.

10.    ZONA D’AIGÜES (TERMÀRIUM SPORTS)

    No es permet l’ús als menors de 16 anys.

    No poden utilitzar aquests serveis les persones que pateixen problemes de hipotensió (tensió arterial baixa), cardiopaties greus o varius.

    És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’hidromassatge, a la sauna o al bany de vapor.

    No és recomanable estar més de 10 minuts seguits.

    Convé treure’s tots els objectes que oprimeixin la pell (rellotges, cadenes, penjolls,…).

    Cadascun d’aquests equipaments té una normativa d’ús pròpia que s’ha de seguir adequadament.

     Es recomanable consultar al vostre metge abans d’utilitzar aquests espais.

11. PISTES DE PÀDEL

    S’ha de reservar aquest espai abans d’utilitzar-lo. Les reserves es realitzaran a recepció en persona o bé per telèfon.

    La reserva es podrà efectuar amb una antelació màxima de 3 dies. S’haurà de facilitar el nom, cognoms i el número d’abonat per poder formalitzar la reserva.

    Les pistes només podran ser reservades pels abonats majors de 16 anys, o bé menors acompanyats d’un adult (majors de 18 anys).

    Abans de començar la partida és obligatori presentar-se a la recepció del centre per confirmar la reserva.

    No es permet entrar vestit de carrer i és obligatori utilitzar sabatilles esportives especials per a la pràctica del pàdel.

    En cas de necessitar llum artificial a la pista de pàdel, els jugadors hauran d’abonar l'import estipulat pel consum de llum elèctrica al moment de començar a jugar.

    Si un abonat té feta la reserva i no es presenta sense haver-ho comunicat prèviament a la recepció del centre, haurà d’abonar el 50% de l'import del lloguer de la pista.

La Direcció del centre Duet Sports es reserva el dret de modificar aquesta normativa a efectes de millorar el funcionament del centre. La Direcció es reserva també el dret d’interpretació de les normes en cas d’existir diferents interpretacions de la mateixa. El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’entrada al centre.

 
RÈGIM DISCIPLINARI 
Els centres esportius estan considerats espais de pública concurrència en els quals calen unes normes de conducta regulades per un Règim Disciplinari. Aquest règim disciplinari és un document intern de gran utilitat que agilitza les actuacions disciplinàries i complementa aquelles accions legals que qualsevol usuari o la pròpia entitat consideri oportú emprendre.
1. INFRACCIONS
Les infraccions a les normes de conducta seran de tres tipus: MOLT GREUS, GREUS I LLEUS. Es consideren infraccions MOLT GREUS
a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament esportiu que suposi una pertorbació rellevant de la convivència i afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims d'altres persones, o al normal desenvolupament d'activitats.
b) Impedir l'ús de la instal·lació esportiva o qualsevol dels seus elements a altres usuaris.
c) Impedir o obstruir greument el normal funcionament de la instal·lació esportiva.
d) El deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o materials de la instal·lació esportiva.
e) L'agressió física o verbal al personal de la instal·lació esportiva o un altre usuari.
f) La desobediència als empleats quan això pugui afectar la seguretat de les persones.
g) Introduir-se a consciència en dependències del centre destinades al sexe contrari.
h) Les pràctiques sexuals de qualsevol tipus dins de la instal·lació esportiva.
i) Qualsevol robatori, furt o intent, ja sigui de qualsevol bé d'un usuari o de la pròpia instal·lació.
j) La falsificació de documents o ús indegut de registres documentals.
k) Exposar pública i notòriament, sigui de forma escrita o verbal, falsedats que originin el desprestigi de l'entitat o dels seus usuaris.
l) Introduir o exhibir pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les circumstàncies en què s'exhibeixin o utilitzin pugui ser considerat com un acte que inciti o fomenti els comportaments violents, xenòfobs, racistes, o com un acte de manifest menyspreu als participants en l'activitat esportiva.
m) Introduir armes, bengales, petards, explosius o qualsevol producte inflamable, fumigen o corrosiu.
n) Encendre foc.
o) La reincidència de faltes greus. Es consideren infraccions GREUS
a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament quan no concorren les
circumstàncies per qualificar-les de molt greus.
b) El deteriorament d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o material de la instal·lació
esportiva quan no es consideri molt greu.
c) No respectar els horaris i funcionament dels serveis esportius. RD Ed. A Maig 2013
d) L'incompliment de la normativa vigent sobre consum de tabac, alcohol i substàncies estupefaents.
e) Fer ús dels serveis esportius amb recipients o envasos de vidre, metall o qualsevol altre material que no sigui paper o plàstic.
f) Accedir amb animals a les instal·lacions, excepte en els casos previstos legalment.
g) Accedir a les instal·lacions amb vehicles de qualsevol tipus, excepte quan disposin de l'espai habilitat per
a això i pel temps limitat a la durada de l'activitat.
h) Impartir classes sense autorització.
i) Realitzar qualsevol activitat econòmica lucrativa.
j) Practicar jocs amb o sense elements, excepte en les zones habilitades per a això.
k) Introduir objectes en l'aigua, excepte en els supòsits previstos en la normativa.
l) Realitzar reportatges fotogràfics o de vídeo, sense autorització expressa.
m) Sub arrendar, cedir o prestar el dret d'ús dels espais esportius amb reserva a terceres persones o entitats sense autorització expressa.
n) La reincidència de faltes lleus. Es consideren infraccions LLEUS
a) Usar les instal·lacions esportives sense la indumentària apropiada.
b) No respectar les normes indicades que regeixen en cada àrea.
c) Utilitzar reproductors de música sense auriculars.
d) Tirar substàncies i/o residus o qualsevol tipus de deixalla fora dels recipients destinats a tal fi.
e) Menjar fora de les zones habilitades per a això.
f) No atendre les indicacions del personal de les instal·lacions esportives.
g) Qualsevol altre incompliment dels deures o la realització d'actuacions prohibides als usuaris en la normativa interna del centre, quan no donin lloc a una falta greu o molt greu.
2. SANCIONS
La sanció corresponent a les infraccions MOLT GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període a
partir d'1 any, podent arribar a la suspensió definitiva.
La sanció corresponent a les infraccions GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període comprès entre 1 mes i 1 any.
La sanció corresponent a les infraccions LLEUS serà l'amonestació verbal o per escrit amb possible pèrdua dels drets d'abonat per un període comprès entre 1 dia i 1 mes.
3. REPOSICIÓ I INDEMNITZACIÓ
Amb independència de les sancions que puguin imposar-se pels fets tipificats en aquest Règim Disciplinari, l'infractor estarà obligat a la restitució i reposició dels béns al seu estat anterior, amb la indemnització dels danys i perjudicis causats.
RD Ed. A Maig 2013
4. RESPONSABLES
a) Seran responsables de les infraccions a aquest Reglament qui les cometi.
b) Quan les actuacions constitutives d'infracció siguin comeses per diverses persones conjuntament, i no sigui possible determinar el grau de participació de cadascuna, respondran totes de manera solidària, conforme al que estableix la legislació sobre procediment administratiu comú.
5. PROCEDIMENT
Davant d'una suposada infracció, l'actuació a seguir serà la següent:
a) La Direcció del Centre Esportiu lliurarà a l'usuari un comunicat on se li informarà de l'expedient disciplinari obert i del plec de càrrecs. Fins a la decisió de la sanció l'abonat podrà fer ús de les
instal·lacions, excepte en els casos d'infraccions greus o molt greus.
b) L'usuari podrà presentar per escrit les al·legacions i proposar els mitjans de prova que cregui oportuns en defensa dels seus drets. Disposa d'un termini de 10 dies a partir de la data que s'envia aquest document.
c) Una vegada fet el tràmit anterior la Direcció del Centre, en un termini màxim de 20 dies des de la recepció de les al·legacions, notifica a l'interessat l'acord pres.
d) Les faltes considerades com a infraccions molt greus seran informades a l'àrea d'esports de l'Ajuntament del mateix municipi, en el cas que la instal·lació sigui de caràcter públic.

 

ÚS DE LES INVITACIONS
Els centres Duet Sports poden fer entrega d'invitacions als abonats i no abonats amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre esportiu a persones que no són abonades del mateix. Per fer ús d'aquestes invitacions s'haurà d'atendre a:

  • - Cada centre Duet Sports decidirà el motiu d'entrega de les invitacions en funció de la seva pròpia política comercial, sense que per aquest motiu calgui mantenir aquests motius de forma indefinida en el temps.
  • - Existeix un límit en l'ús de les invitacions per cada usuari de 2 invitacions a l'any. Aquest periode es comptabilitzarà des de l'ús de la primera de les invitacions de manera que comptant des d'aquesta data no es podran usar més de 2 invitacions en un periode menor d'1 any.
  • - Les invitacions no podran ser usades per ex-abonats que portin de baixa menys d'1 any o bé tinguin algun rebut pendent.
  • - L'ús d'una invitació permet a l'usuari accedir durant 1 dia al centre esportiu i fer ús dels mateixos serveis i activitats dels abonats amb quota total. En cap cas inclourà serveis com cursos, entrenaments personals, serveis d'estètica, serveis de salut,...
  • - L'ús d'una invitació implica permetre el tractament de les dades personals de l'usuari.
  • - Amb l'ús de les invitacions, l'usuari accepta ser coneixedor dels riscos implícits que l'exercici físic pot tenir per a la salut i exonera a l'empresa de qualsevol responsabilitat per danys i lesions.
  • - La Direcció de cada centre Duet Sports podrà modificar aquesta política en benefici de la comoditat dels propis abonats.

 

Alta
on-line
Tornar a inici